میز های بیلیاردسه سایز استاندار ۷ فوت ،۸فوت و ۹فوت دارند که خریدار محترم براساس فضای مورد نظر خورد و استفاده خود سایز درست را انتخاب مینماید‌‌. میز بعدی سایز ۱۰ فوت میباشد که به آن میز ایت اسنوکری هم گفته میشود واز آن هم برای بازی ایت و هم برای اسنوکر استفاده میشود. و آخرین سایز میز اسنوکر ۱۲ فوت میباشد