• پاکت: به شش سوراخی که در چهار گوشه و در وسط دو دواره طولی قرار دارند گفته می‌شود.

• پاکت کردن: اکر توپی را به داخل یک پاکت هدایت کرد و توپ داخل پاکت بیفتد به اصطلاح پاکت کردن گفته می‌شود.

• کیو بال: به توپ سفیدی که با چوب بیلیارد به آن ضربه زده می‌شود کیو بال می‌گویند.

• شار: به توپ‌های رنگی که در طول بازی باید آن‌ها را پاکت کرد می‌گویند.

• ایت بال: به توپ سیاه که ضربه به آن قبل از پاکت کردن کلیه شار‌ها پیتوک (خطا) محسوب می‌شود.

• پیتوک: خطا در بیلیارد پیتوک نام دارد.(بعضی به توپ سفید(کیوبال) پیتوک هم میگویند.

• باند: به دیواره‌های زمین بازی از داخل باند گفته می‌شود.

• وگل یا کُرنل: به چهار پاکت که در چهار گوشه میز قرار دارند گفته می‌شود.

• سِردی یا میدل: به دو پاکت که در وسط میز قرار دارد می‌گویند.

• شکستن با برک کردن: در شروع بازی که توپ‌ها به وسیله مثلث چیده می‌شوند، با ضربه توپ سفید، توپ‌ها پخش می‌گردند. به این عمل شکستن گفته می‌شوند.

• شارون: اگر برای پاکت کردن یا شار، از شار دیگر استفاده شود یعنی توپ سفید به یک شار برخورد کرده و شار به یک شار دیگر خورده و پاکت شود. به این عمل شارون می‌گویند.

• ماکس: اگر شار حریف یا ایت بال مانع از برخورد مستقیم توپ سفید به شار مورد نظر باشد و برای ضربه زدن بالاجبار باید از باند‌ها استفاده کرد ماکس گفته می‌شود.

• دوبل: اگر برای پاکت کردن یک شار از باند استفاده شود اصطلاحا دوبل گفته می‌شود.

• سه بانده: اگر قبل از پاکت شدن شار به سه باند برخورد کند به اصطلاح سه بانده گفته می‌شود.