1:چوب باند های میز های حرفه ای روسی میباشد و میز های سفارشی راش.

2:لاستیک باند های میزهای سفارشی مثلثی میباشد (دقیقا مثل میز های خارجی).

3:مارک لاستیک باندهای میزسفارشی مارک های (ویراکا و ملین) میباشد.

4:اتصالات باند میزهای سفارشی پیچ و مهره ای میباشد.